АННА ОЛЕНЕНКО

 

Зібрання копій архівних матеріалів з історії роду Перовських-Розумовських у Рукописному відділі Запорізького відділення інституту української археографії та джерелознавства НАН України

 

Зібрання копій архівних матеріалів з історії роду Перовських-Разумовських є частиною фонду “С.Г. Перовська” Рукописного відділу Запорізького відділення інституту української археографії та джерелознавства НАН України ім. М.С. Грушевського. Фонд містить комплекс документів та матеріалів, що стосуються біографії та діяльності С.Л. Перовської, історії родини Перовських, дворянських родів Російської імперії, історії народників, історії замку Попова в м. Василівка, інших пам’яток історії та природи Запорізького краю. У фонді “С.Г. Перовська” знаходиться 75 справ, які складають 9 описів.

Софія Глібівна Перовська – внучата племінниця Софії Львівни Перовської, відомого члена народницьких організацій та активного діяча політичного життя Російської імперії ХІХ ст. Народилась С.Г. Перовська 25 грудня 1919 р. у Василівці, тепер районному центрі Запорізької області. Закінчила Василівську середню школу. Працювала співробітником радгоспної газети, бібліотекарем районної бібліотеки. Пізніше, маючи атестат з відзнакою, була зарахована без вступних іспитів на біологічний факультет Дніпропетровського державного університету. Після закінчення біофаку отримала направлення викладачем ботаніки в Товорський сільськогосподарський технікум Кам’янець-Подільської області. Але працювати там їй не довелось через відсутність вакантних посад. Тому почала працювати на посаді наукового співробітника відділу природи в Запорізькому краєзнавчому музеї, який щойно було повернуто з евакуації. Згодом Софію Перовську було призначено старшим науковим співробітником музею, трохи  пізніше – завідувачем відділу природи.

Відділ природи на чолі з С.Г. Перовською був ініціатором і учасником створення на території області мережі заповідників природи. Так, Софія Глібівна безпосередньо брала участь у розширенні кордонів заповідника АН УРСР “Каменные могилы”, у створенні заповідника на о. Хортиця і у ьзаходах щодо збереженні відомого Запорізького дуба. У 1951 році Софія Глібівна брала участь у роботі оргкомітету зі створення Запорізького обласного філіалу Української спілки охорони природи, потім – секретарем, пізніше – членом Ради Української спілки охорони природи.

Восени 1974 році Софія Глібівна Перовська пішла на пенсію,  залишивши в музеї експозицію, що була визнана однією з найкращих в Україні (більше 13 тис. експонатів у фонді), велику бібліотеку, архів (400 одиниць зберігання), актив помічників-краєзнавців. В 1960 році С.Г. Перовська була відзначена медаллю “За трудовую доблесть”, в 1970 році їй було присвоєно звання “Почесного члена Української спілки охорони природи”, у 1971 р. відзначена орденом “Знак почета”, в 1975 р.– медаллю “Ветеран труда”.

Впродовж активного життя С.Г. Перовської сформувався величезний комплекс матеріалів, що складають, головним чином, фотокопії, друковані та рукописні копії архівних матеріалів, виписки з книг, періодичної преси щодо історії роду Провських-Розумовських та народницького руху, листування, наукові розробки Софії Глібівни, приватні документи.

Комплекс архівних матеріалів можна умовно поділити на архівну та бібліографічну частини. До першої групи належать виписки та копії архівних матеріалів безпосередньо з архівних фондів. До другої групи належать виписки, що були зроблені з опублікованих збірників документів.

При своєму дослідженні С.Г. Перовська користувалася фондами Російського державного історичного архіву (РДІА), Державного архіву Російської федерації (ДАРФ), Російського державного військово-історичного архіву (РДВІА), Російського державного архіву літератури та мистецтва (РДАЛМ), Державного архіву Запорізької області (ДАЗО), Державного архіву Автономної республіки Крим (ДА АРК) (див. додаток А).

Софія Глібівна безпосередньо працювала з документами Російського державного історичного архіву. Так нею використовувалися документи фондів 1405 (“Міністерство юстиції”), 1410 (“Колекція речових доказів”) та 1284 (“Департамент общих дел МВД”). Використані матеріали – переважно рапорти, доповіді, висновки судів – містять головним чином інформацію щодо народницького руху, діяльності учасників руху. Зокрема, С.Г. Перовською була зроблена виписка з доповіді міністра внутрішніх справ 1877 р. Олександру ІІ про звільнення деяких учасників революційного руху від поліцейського нагляду [30], рапорту прокурора Стародубського окружного суду міністру юстиції [13], висновку прокурора петербурзької судової палати щодо процесу “17-ти” [32]. Дані документи характеризують діяльність учасників народницького руху та ставлення влади до цього руху. Також Перовська звертала увагу на прокламації та відозви керівників руху. У фонді 1410 нею була скопійована прокламація Виконавчого комітету Народної волі щодо вибуху в Зимовому палаці [26].

При роботі в ДАРФ С.Г. Перовська опрацювала фонд 102 “Департамент поліції”. У фонді, головним чином, містяться листи урядовців та поліцмейстерів з донесеннями і повідомленнями про результати нагляду та контролю за неблагонадійними. Справа 1091 стосується безпосередньо родини Перовських – “О жене Действительного Статского Советника Варваре Степанове Перовской”. В робочих зошитах Софії Глібівни знаходимо тексти документів: “Поднадзорный лист” В.С. Перовської [49], таємний лист віце-директора Департаменту поліції П.А. Сабурова начальнику Таврійського губернського жандармського управління з проханням встановити негласний контроль за В.С. Перовською [50], таємне донесення в Департамент поліції начальника Таврійського губернського жандармського управління з відомостями про те, що В.С. Перовська прибула до Сімферополя [52].

С.Г. Перовська працювала в Державному архіві Запорізької області з фондами 4 “Документи Олександрівської міської жіночої гімназії” та 87 “Метричні книги реєстрації актів громадянського стану (про народження, шлюб та смерть) Петропавловської церкви с. Василівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії)”. Зокрема, увагу дослідниці привернули протоколи педагогічної ради Олександрівської міської жіночої гімназії, що стосуються навчання Ксенії Василівни Перовської, з цих документів були зроблені докладні виписки. Окрім того, в робочих зошитах Софії Глібівни містяться виписки про прийняття до гімназії [53], про переведення [54], про призначення повторного курсу навчання [55], про видачу атестата К.В. Перовській.

Робота з метричними книгами дозволила С.Г. Перовській виявити відомості про членів родини Перовських, зокрема, дати, місця народження, укладання шлюбів, дати смерті та ін. Інформація з метричних записів дозволила дослідниці відтворити родовід сім’ї Перовських та реконструювати історію родини [64, 84].

Найбільша частина виписок та копій архівних документів була зроблена С.Г. Перовською з матеріалів теперішнього Державного архіву Автономної республіки Крим. Дослідниця користувалась фондами 2, 26, 377, 535.

Фонд 2 містить документи, що стосуються діяльності учасників народницького руху. В даному фонді увагу С.Г. Перовської привернули справи з відомостями про розшук політичних діячів, що брали участь у вбивстві Олександра ІІ [74]. Значний інтерес дослідниці викликала справа Ялтинського повітового ісправника, де йдеться про розшук та затримання учасників революційного руху [75].

С.Г. Перовською робилися докладні виписки з документів канцелярії Таврійського губернатора (фонд 26), що безпосередньо стосуються родини Перовських. У джерелах йдеться про встановлення нагляду та контролю за діяльністю членів родини. В робочих зошитах Софії Глібівни наявні докладні виписки з документів (рапортів, доповідних записок, листів, повідомлень офіційних осіб), що стосуються здійснення жандармського нагляду за Софією Львівною Перовською. У колекції С.Г. Перовської виявлені рукописні копії (зроблені рукою Софії Глібівни) рапорту поліцмейстера із розпорядженнями про встановлення нагляду за С.Л. Перовською у зв’язку з її вступом до богоугодного закладу [69], матеріалів слідства з приводу державних злочинів, що вів член Московської судової палати, повідомлення таврійському губернатору про надання дозволу С.Л. Перовській виїхати на 6 місяців до Севастополя [37], таємний лист таврійського губернатора до севастопольського градоначальника, де йдеться про дозвіл Перовській виїхати із Сімферополя в Севастополь [39]. Старанно скопійований й інший важливий документ для дослідження діяльності С.Л. Перовської –повідомлення севастопольського градоначальника Таврійському губернатору про її втечу під час пересилки до Петрозаводська. Про це градоначальнику повідомив губернатор Курської губернії [70].

Під поліційним наглядом знаходилася не тільки С.Л. Перовська, а й всі члени родини, незалежно від того, були вони причетні до політичної революційної діяльності чи ні. Так, у фонді знаходяться копії листа таврійського губернатора начальнику Таврійського губернського жандармського управління з повідомленням про рідних С.Л. Перовської та їх причетність до революційної діяльності [43], документу з відомостями про результати нагляду за Миколою Львовичем Перовським [44], листа начальнику Таврійського губернського жандармського управління, в якому повідомлялося, що М.Л. Перовський до політичних справ не має відношення [46], відповідь таврійського губернатора з вимогою продовжити таємний нагляд за Василем Львовичем та Миколою Львовичем Перовськими [47].

Складним було становище членів родини. Про це свідчить лист М.Л. Перовського, рідного брата С.Л. Перовської, до Таврійського губернатора з проханням прийняти “для личного объяснения”, де він прохає надати можливість заробляти своєю працею, щоб прогодувати родину, бо через прізвище не може знайти роботу. Цей лист залишився без відповіді [45]. Де б не звертались Перовські, всюди їх перевіряли на благонадійність і чи не перебувають вони під наглядом поліції. Так, наприклад, С.Г. Перовська знайшла документ, де директор Севастопольського реального училища просить надати жандармське управління відомості про ступінь благонадійності родини Перовських, бо В.Л. Перовський має намір здати своїх синів до реального училища [51]. Не єдиними є документи, де йдеться про встановлення таємного поліцейського нагляду за рідними Перовської, наприклад за Л.Л. Перовським [71], М.Л. Перовським [72]. Урядовці повідомляли один одного про переїзди, від’їзди, про результати наглядів та відвідувань поліцмейстерами родини Перовських, що проживали в Криму [73-83].

У фонді 377 Перовська робила виписки з Межевої книги, де міститься інформація про маєток Попова [63].

У фонді 535 зберігаються матеріали, що стосуються родини Попових. Більша частина документів подає інформацію про маєток Попових та майнові відносини того часу. Наприклад, у фонді міститься список дворів та квартир в них, що належать Василівському маєтку спадкоємців Ю.В. Попова [56], документи щодо експлуатації та управління маєтками Попових [58], листування нащадків Ю.В. Попова з повіреними маєтків [57], записка про стан Василівського маєтку Ю.В. Попова, що датується 1916 р.[60], план садибної землі, що була відчуджена Мелітопольською управою під лікарню в маєтку Ю.В. Попова [61], висновок Сімферопольського суду про затвердження спадку О.Ю. Попової [66], копії договорів про здачу в оренду земель (договір, умови, план) [67, 68]. Велике значення має відомість на видачу жалування та список робочих і службовців в маєтку Попова, бо одним із службовців, а саме управляючим помістям, був член родини Перовських [59]. Для дослідження С.Г. Перовська використала справу, де міститься родинне листування В.П. Попова з матір’ю та дружиною [62].

До другої, бібліографічної, частини комплексу архівних матеріалів, що створила С.Г. Перовська, відносяться опубліковані збірники документів та архівних матеріалів.

При зборі документальних матеріалів С.Г. Перовська скористалась збірником документів і матеріалів під редакцією С.С. Волка, що знаходиться в сховищі Обласної наукової універсальної бібліотеки ім. Горького (1).

У виданні головним чином сконцентровані документи фондів ДАРФ (фонди третього відділу, Департаменту поліції, Особого присутствия правительствующего Сената); РДІА (фонди міністерства юстиції); РДВІА; Центрального партійного архіву Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС; РДАЛМ.

Другий том даного збірнику документів поділяється на дві частини: період “Землі і волі” (1876-1879 рр.) та період “Народної волі” та “Чорного переділу” (1879-1882 рр.). З даної збірки Перовська приділила увагу програмним документам, прокламаціям народницьких організацій, матеріалам судових дознань, листуванню членів народницьких організацій, установчим документам. Наприклад в робочому зошиті С.Г. Перовської знаходимо прокламацію “Землі і волі” “Покушение на жизнь Трепова” [1], прокламацію щодо вбивства Олександра ІІ [3], свідчення Ф. Куріцина про революційний народницький рух на півдні України у другій половині 70-х роках [2], програму Виконавчого комітету “Народної волі” [4], лист Виконкому “Народної волі” до Олександра ІІІ [5], “Устав підгрупи робітників” [7], звернення Виконкому “Народної волі” щодо вбивства Олександра ІІ [8], свідчення І.Г. Орлова про пропаганду серед петербурзьких робітників [9], висновок прокурора Петербурзької судової палати щодо справи 85-х осіб, звинувачених у революційній пропаганді серед петербурзьких робітників [10], свідчення Н.М. Рогачева про діяльність народовольців в армії [11], відповідь С.М. Кравчинського на лист ВК “Народної волі” [12].

Архівні матеріали публікувались у журналі “Былое”. С.Г. Перовська знайшла в одному з номерів журналу свідоцтва Желябова, С.Л. Перовської, Кибальчича, Т.М. Михайлова про належність до “Народної волі” та діяльність у даній організації [14]; свідоцтва В. Фігнер [15].

Софія Глібівна користувалась збірником документів “Революционное народничество 70-х гг. ХІХ в. (3).

Том 1 поділяється на 3 частини: ідеологія революційного народництва; діяльність революційно-демократичних гуртків та “ходіння в народ”; матеріали щодо процесу “50-ти” та “193-х”. В даному виданні містяться матеріали програмного характеру, листи, заяви та інші документи членів народницьких організацій; інформація про діяльність гуртка чайківців, книжного гуртка, свідчення членів народницьких організацій, свідчення проти народницького руху, матеріали судових слідств. Наприклад, свідоцтва С. Синьогуба [1, 7], свідоцтва А.В. Нізовкіна про діяльність чайківців [18], агентурні донесення про нагляд за членами гуртка чайківців [19], свідоцтва А.В. Ярцева [20], звіт про засідання ОППС зі справи про революційну пропаганду в імперії [21], агентурні записки з викладом змісту засідань ОППС щодо “процесу 193-х” [22].

Том 2 складається з 2-х частин: період “Землі і волі” та період “Народної волі” і “Чорного переділу”. Частина перша містить програми та устави народницьких організацій, прокламації, листи, матеріали судових дознань. Наприклад, прокламація до народу “Ее высомногочисленности всей русской публике во все пространство империи” [23], землевольська брошура “Правительственная комедия, или призыв к обществу” щодо вбивства шефа жандармів Н.В. Мезенцева [24], прокламація “Землі і волі” “До суспільства” щодо студентських хвилювань [25]. Частина друга містить аналогічну інформацію (4-7, 26)

Дослідницею також була використана монографія Т.І. Стафєєва “А.К. Толстой в Красном Роге” (4). В даній книзі містяться такі документи: листи до Толстого від О.О. Перовського [34], лист А.К. Толстого до Льва Толстого [36], заповіт О.О. Перовського [35],

Перовська використала при дослідженні збірник Е.А. Корольчука “Рабочее движение семидесятых годов. Сборник архивных документов” (2). Звідси С.Г. Перовська виписала перелік монографій, збірників документів та спогадів, журналів та газет, де містяться матеріали про народників, зокрема про С.Л. Перовську.

Таким чином С.Г. Перовська виконала за все своє життя величезну роботу зі збору документальних матеріалів, що стосуються історії народницького руху, діяльності учасників цього руху, насамперед С.Л. Перовської. Багато документів стосуються історії роду Перовських. Документальний спадок, що залишила С.Г. Перовська має величезне значення для дослідників, що займаються історією народницького руху чи історією дворянських родів Південної України.

На основі матеріалів, зібраних С.Г. Перовською, стало можливим розробити генеалогічне дерево роду Перовських (див. додаток Б).

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 

1.     Збірник документів і матеріалів / під ред. С.С. Волка. – М.-Л.: “Наука”, 1965. – т.2.

2.     Корольчука Е.А. Рабочее движение семидесятых годов. Сборник архивных документов. – М., 1934.

3.     Революционное народничество 70-х гг. ХІХ в.: сборник документов / под ред. Б.С. Итенберга – М.: “Наука”, 1964. – т.1,2.

4.     Стафеев Т.И.. А.К. Толстой в Красном Роге. – Тула, 1977.


Додаток А

Покажчик до зібрання копій архівних матеріалів з історії роду Перовських-Розумовських у фонді “С.Г. Перовська” Рукописного відділу Запорізького відділення інституту української археографії та джерелознавства НАН України

 

№ п/п

Назва документу

Місце зберігання оригінального документу

Шифр копії документу у фонді “С.Л. Перовська”

         1.         

Прокламація “Землі і волі” “Покушение на жизнь Трепова”

РДІА, ф. 1410, опис 1, спр. 163

опис 1, спр. 2, зошит 7

         2.         

Свідчення Ф. Куріцина про революційний народницький рух на півдні України у другій половині 70-х рр.

ДАРФ, ф. 109, спр. 641

опис 1, спр. 2, зошит 7

         3.         

Прокламація “Землі і волі” щодо вбивства Олександра ІІ

РДІА, ф. 1410, опис 1, спр. 313

опис 1, спр. 2, зошит 7

         4.         

Програма Виконавчого комітету “Народної волі

РДІА, ф 1410, опис 1, спр. 358

опис 1, спр. 2, зошит 7

         5.         

Лист Виконкому “Народної волі” до Олександра ІІІ

РДІА, ф 1410, опис 1, спр. 369

опис 1, спр. 2, зошит 7

         6.         

Загальні начала народницьких організацій

ДАРФ, ф. 1762, опис 5, спр. 36

опис 1, спр. 2, зошит 7

         7.         

Устав підгрупи робітників

ДАРФ, ф. 1762, опис 5, спр. 36

опис 1, спр. 2, зошит 7

         8.         

Звернення Виконкому “Народної волі” щодо вбивства Олександра ІІ

РДІА, ф.1410, опис 1, спр. 297

опис 1, спр. 2, зошит 7

         9.         

Свідчення І.Г. Орлова про пропаганду серед петербурзьких робітників

ДАРФ, ф. 112, опис 1, спр. 507

опис 1, спр. 2, зошит 7

       10.       

Висновок прокурора Петербурзької судової палати щодо справи 85-х особ, обвинувачених у революційній пропаганді серед петербурзьких робітників

РДІА, ф. 1405, опис. 80, спр. 8710

опис 1, спр. 2, зошит 7

       11.       

Свідчення Н.М. Рогачева про діяльність народовольців в армії

РДВІА, ф. 545, опис 3, спр.51

опис 1, спр. 2, зошит 7

       12.       

Відповідь С.М. Кравчинського на лист ВК “Народної волі

РДАЛМ, ф. 1158, опис 1, спр. 533

опис 1, спр. 2, зошит 7

       13.       

Рапорт прокурора Стародубського окружного суду міністру юстиції

РДІА, ф. 1405, опис 535, спр. 87

опис 1, спр. 2, зошит 7

       14.       

Свідчення Желябова, С.Л. Перовської, Кибальчича, Т.М. Михайлова про належність до “Народної волі

ДАРФ , ф. 112 , опис 1, спр. 514, 522, 523 (Былое. – 1918. – №№ 4-5. – С. 234-310)

опис 1, спр. 2, зошит 7

       15.       

Свідчення В. Фігнер

РДВІА, ф. 545, опис 3, спр.51 (Былое. – 1917. – №№ 2-4)

опис 1, спр. 2, зошит 7

       16.       

Судова спр. з притягненням до судової відповідальності членів партії “Земля і воля

РДВІА, ф. 545, опис 2, спр. 241

опис 1, спр. 2, зошит 7

       17.       

Свідчення С. Синьогуба

ДАРФ, ф. 112, опис 1, спр. 221

опис 1, спр. 2, зошит 7

       18.       

Свідчення А.В. Нізовкіна про діяльність чайківців

ДАРФ, ф. 112, опис 1, спр.213

опис 1, спр. 2,  зошит 7

       19.       

Агентурні донесення про нагляд за членами гуртка чайківців

ДАРФ, ф. 109, опис 1, спр. 517, 524, 529, 539, 544

опис 1, спр. 2, зошит 7

       20.       

Свідчення А.В. Ярцева (про пропаганду С.С. Синьогуба і В.А. Стаханівського серед робітників)

ДАРФ, ф.112, опис 2, спр. 1587

опис 1, спр. 2, зошит 7

       21.       

Стенографічний звіт про засідання ОППС по справі про революційну пропаганду в імперії

ДАРФ, ф. 112, опис 1, спр. 788-802

опис 1, спр. 2, зошит 7

       22.       

Агентурні записки з коротким викладом змісту кожного засідання ОППС щодо справи 193-х

ДАРФ, ф 109, опис 3, спр. 16

опис 1, спр. 2, зошит 7

       23.       

Прокламація до народу “Ее висомногочисленности всей русской публике во все пространство империи

ДАРФ, ф. 109, секр. Арх., спр. 772

опис 1, спр. 2, зошит 7

       24.       

Правительственная комедія, или призив к обществу

РДІА, ф. 1410, опис 1, спр. 197

опис 1, спр. 2, зошит 7

       25.       

Прокламація “Землі і волі” “До суспільства” щодо студентських хвилювань

РДІА, ф. 1410, опис 1, спр. 262

опис 1, спр. 2, зошит 7

       26.       

Прокламація ВК щодо вибуху в Зимовому палаці

РДІА, ф. 1410, опис 1, спр. 309

опис 1, спр. 2, зошит 7

       27.       

Свідчення і заяви А.Д. Михайлова

ДАРФ, ф. 112, опис 1, спр. 504

опис 1, спр. 2, зошит 7

       28.       

Про розгром типографії “Чорного переділу” на Василівському о-ві та про арешт чорнопередільців Крилової, П’янкова, Тесленкові та ін., що знаходились на квартирі типографії

ДАРФ, ф. 109, опис 1, спр.8

опис 1, спр. 2, зошит 7

       29.       

Свідчення Желябова про завдання “військової дружини” і про організацію партії “Народна воля

ДАРФ, ф. 112, опис 1, спр. 514

опис 1, спр. 2, зошит 7

       30.       

Доповіді міністра внутрішніх справ Олександру ІІ за 1877 р. про звільнення деяких учасників революційного руху від поліцейського нагляду

РДІА, ф. 1284, опис 241, спр. 41

опис 1, спр. 2, зошит 7

       31.       

Документи про політичну демонстрацію 30 березня 1876 року під час похорон П.Ф. Чернишова

?

опис 1, спр. 2, зошит 7

       32.       

Висновок прокурора петербурзької судової палати щодо процесу “17-ти

РДІА, ф. 1405, опис 83-84, спр. 11020

опис 1, спр. 2, зошит 7

       33.       

Доповіді міністра внутрішніх справ Олександру ІІІ про хід слідства щодо справи 1 березня 1881 року

ф. 1282, опис 1, спр. 675

опис 1, спр. 2, зошит 7

       34.       

Листи О.О. Перовського до А.К. Толстого 1824-1835 рр

РДАЛМ, ф. 301, спр. 10

опис 1, спр. 6, зошит 20, стор. 97

       35.       

Духовний заповіт О.О. Перовського

РДІА, ф. 1021, опис 1, спр. 13

опис 1, спр. 6, зошит 20, стор. 98

       36.       

Лист А.К. Толстого до Льва Толстого

РДАЛМ, ф. 506, опис 1, спр. 15

опис 1, спр. 6, зошит 20, стор. 98

       37.       

Слідство щодо державних злочинів № 1097

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 871, стор. 9

опис 3, спр. 11, зошит 4, стор. 13

       38.       

Слідство щодо державних злочинів № 1239

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 871, стор. 10

опис 3, спр. 11, зошит 4, стор. 14

       39.       

Таємний лист № 129 від 27.05.1876 р. Таврійського губернатора севастопольському градоначальнику

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 871, стор. 9

опис 3, спр. 11, зошит 4, стор. 14; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 5

       40.       

Лист Севастопольського градоначальника Віце-адмірала Ніконова № 38 від 09.08.1876 р. Таврійському губернатору з відомостями про виїзд С.Л. Перовської в Сімферополь з Севастополя

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 871, стор. 11

опис 3, спр. 11, зошит 4, стор. 16; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 9

       41.       

Рапорт № 253 від 13.08.1876 р. сімферопольського поліцмейстера Таврійському губернатору з відомостями про приїзд Перовської до Сімферополя та вступ її до Сімферопольського богоугодного закладу

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 871, стор. 13

опис 3, спр. 11, зошит 4, стор. 17; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 13-14

       42.       

Довідка, видана губернському лікарняному інспектору з відомостями про перебування Перовської під наглядом поліції

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 871, стор. 15

опис 3, спр. 11, зошит 4, стор. 18; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 15

       43.       

Лист-відповідь № 658 від 29.04.1882 р. Таврійського губернатора начальнику таврійського губернського жандармського управління

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 10

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 2-3; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 41-42

       44.       

Донесення наглядача поліції № 2 правителю канцелярії губернатора про слідкування за М.Л. Перовським у м. Сімферополь у 1882 р.

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 11

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 3-4; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 43

       45.       

Особистий лист М.Л. Перовського до Таврійського губернатора з проханням прийняти “для личного об’яснения” від 12.05.1886 р.

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 13-14

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 8-9; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 47

       46.       

Лист від 01.06.1886 р. начальнику губернського жандармського управління з відомостями про причетність М.Л. Перовського до політичних справ

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 15

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 10; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 49

       47.       

Лист (чернетка) Таврійського губернатора Сімферопольському поліцмейстеру (відповідь на рапорт № 423 від 23.06.1888 р.) про продовження таємного строгого нагляду над В.Л. та М.Л. Перовськими

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 26

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 12-13; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 61

       48.       

Рапорт № 193 від 14.09.1888 сімферопольського повітового ісправника про складність нагляду за родиною Перовських

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 27

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 13-15; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 63-64

       49.       

Піднаглядний лист В.С. Перовської

ДАРФ, ф. 102, опис 88, спр. 1091, стор. 3

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 19; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 79

       50.       

Таємний лист віце-директора Департаменту поліції П.А. Сабурова № 16 від 02.01.1890 р. начальнику Таврійського губернського жандармського управління з проханням встановити негласний контроль за В.С. Перовською

ДАРФ, ф. 102, опис 88, спр. 1091, стор. 2

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 20-21; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 78

       51.       

Лист від 23.01.1891 р. Таврійського губернатора начальнику Таврійського губернського жандармського управління

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 18

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 23-24; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 69

       52.       

Таємне донесення № 4633 від 07.12.1899 р. в Департамент поліції начальника Таврійського губернського жандармського управління про те, що В.С. Перовська прибула до Сімферополя

ДАРФ, ф. 102, опис 88, спр. 1091, стор. 25

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 30-31; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 80

       53.       

Протокол засідання педради гімназії від 27.08.1905 р. (про прийняття до першого класу К.В. Перовської)

ДАЗО, ф. 4, опис 1, спр. 15, стор. 204

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 33; опис 3, спр. 15, зошит 4, стор. 22

       54.       

Протокол засідання педради гімназії від 09.06.1911 р. (про переведення К.В. Перовської до сьомого класу)

ДАЗО, ф. 4, опис 1, спр. 39, стор. 77

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 36-37; опис 3, спр. 15, зошит 4, стор. 22

       55.       

Протокол засідання педради гімназії від 14.03.1912 р. (про повторний курс навчання К.В. Перовської)

ДАЗО, ф. 4, опис 1, спр. 39, стор. 162

опис 3, спр. 11, зошит 9, стор. 37; опис 3, спр. 15, зошит 4, стор. 22

       56.       

“Список дворов и квартир в них, принадлежащих Васильевскому имению наследников Ю.В. Попова”

ДА АРК, ф. 535, опис 1, спр. 591, стор. 1

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 87

       57.       

Листування з повереннимі про маєтки нащадків Ю.В. Попова 1897-1920 рр.

ДА АРК, ф. 535, опис 1, спр. 593, Стор. 13-14

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 89

       58.       

Документи щодо експлуатації та управління маєтками Попових

ДА АРК, ф. 535, опис 1, спр. 594

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 90

       59.       

“Ведомость на видачу жалования и список робочих и служащих в имении Попова с указаним срока служби 1901-1919 рр.”

ДА АРК, ф. 535, опис 1, спр. 595

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 91

       60.       

Записка про стан Василівського маєтку Ю.В. Попова 1916

ДА АРК, ф. 535, опис 1, спр. 599

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 91

       61.       

План садибної землі, що була отчуждена Мелітопольською управою виключно під лікарню в маєтку Ю.В. Попова

ДА АРК, ф. 535, опис 1, спр. 794

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 96

       62.       

Родинне листування В.П. Попова з мати та дружиною 1866-1882 рр.

ДА АРК, ф. 535, опис 1, спр. 807

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 97

       63.       

Межевая книга

ДА АРК, ф. 377, опис 1, спр. 2088

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 101

       64.       

Метрична книга реєстрації актів громадянського стану про народження, шлюб та смерть Петропавловської церкви с. Василівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії

ДАЗО, ф. 87, опис 1, спр. 8

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 113

       65.       

Про надання дворянського звання В.С., А.В., П.В. Поповим

РДІА, ф. 1411, опис 1, спр. 76

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 129

       66.       

Висновок Сімферопольського суду про затвердження спадку О.Ю. Попової

ДА АРК, ф. 535, опис 1, спр. 639, стор. 1

опис 3, спр. 14, част. 2, стор. 158

       67.       

договори про оренду земель

ДА АРК, ф. 535, спр. 594, стор. 3-9

опис 3, спр. 14, част. 3

       68.       

договори про оренду земель

ДА АРК, ф. 535, спр. 798, стор. 1-3

опис 3, спр. 14, част. 3

       69.       

Рапорт № 253 Сімферопольського поліцмейстера про вступ Перовської до богоугодного закладу фельдшером

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 871, стор. 7

опис 3, спр. 15, зошит 1, стор. 7

       70.       

Лист № 65 від 09.09.1878 р. севастопольського градоначальника Таврійському губернатору з повідомленням про втечу Перовської

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1026, стор. 1

опис 3, спр. 15, зошит 1, стор. 10-12; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 19-20

       71.       

Лист Таврійського губернатора начальнику губернського жандармського управління від 10.04.1882 р. з проханням повідомити про приїзд Л.Л. Перовського до Сімферополя та встановити негласний контроль

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 2

опис 3, спр. 15, зошит 1, стор. 16

       72.       

Протокол пристава першої поліцейської частини м. Сімферополь В. Ликова від 09.04.1882 р. з результатами дознань сусідів та рідних М.Л. Перовського

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 5

опис 3, спр. 15, зошит 1, стор. 20-21; опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 27-28

       73.       

Лист Таврійського губернатора начальнику губернського жандармського управління від 24.04.1882 р.

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 10

опис 3, спр. 15, зошит 1, стор. 28-29

       74.       

Про розшук політичних діячів, що брали участь у вбивстві Олександра ІІ

ДА АРК, ф. 2, опис 1, спр. 286

опис 3, спр. 15, зошит 1, стор. 50

       75.       

Спр. Ялтинського повітового ісправника (про розшук та затримання)

ДА АРК, ф. 2, опис 1, спр. 287

опис 3, спр. 15, зошит 1, стор. 51

       76.       

Лист (чернетка) № 245 від 13(17).08.1876 р. Таврійського губернатора поліцмейстеру м. Сімферополь

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 871, стор. 12

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 11

       77.       

Таємний лист № 186 від 19.09.1878 р. Таврійського губернатора поліцмейстерам та ісправникам

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1026, стор. 2

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 21-22

       78.       

Рапорт Сімферопольського поліцмейстера № 68 від 11.04.1882 р. Таврійському губернатору

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 7

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 37-38

       79.       

Лист правителя канцелярії В. Пашкова Таврійському губернатору А.Н. Всеволожському від 19.04.1882 р.

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 8-9

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 39-40

       80.       

Лист (чернетка) Таврійського губернатора директору Севастопольського реального училища

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 16

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 71

       81.       

Рапорт Сімферопольського повітового ісправника № 15 від 08.05.1891 р. Таврійському губернатору

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 20

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 75

       82.       

Рапорт від 23.11.1889 р. (про прибуття В.Л. Перовського з маєтку “Приморське” в маєток Біловодської

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 21

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 65

       83.       

Рапорт сімферопольського поліцмейстера № 423 від 23.06.1888 р. Таврійському губернатору

ДА АРК, ф. 26, опис 2, спр. 1401, стор. 23-24

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 51-53

       84.       

Піднаглядний аркуш на В.С. Перовську від 16.01.1890 р.

ДАРФ, ф. 102, опис 88, спр. 1091, стор. 3

опис 3, спр. 15, зошит 2, стор. 79

       85.       

Виписка з метричної книги реєстрації актів громадянського стану Петропавловської церкви с. Василівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії про смерть В.С. Перовської

ДАЗО, ф. 87, опис 1, спр. 12, стор. 128

опис 3, спр. 15, зошит 4, стор. 5

       86.       

Протокол засідання педради Олександрівської міської жіночої гімназії від 01.06.1913 р. (про видачу атестату К.В. Перовській)

ДАЗО, ф. 4, опис 1, спр. 39, стор. 236-237

опис 3, спр. 15, зошит 4, стор. 22

 


Додаток Б

Генеалогічне дерево роду Перовських

 

І коліно

 

Яків Розум. *…, +…. Козак.

 

ІІ коліно

 

Григорій Якович Розум. *…, + с. Лемеші, Козелецький повіт, Чернігівська губ. біля 1730. Реєстровий козак «Киевского Вышгорода Козельца полка».

= Наталія Демьянівна Демешко з Адамовки. *…, +12.11.1762. Дочка реєстрового козака.

 

ІІІ коліно

 

Кирило Григорович Розумовський. * с. Лемеші, Козелецький повіт, Чернігівська губ. 18.03.1728, +Батурин 09.01.1803. Граф (з 1744). Президент імператорської АН (1746-1765). Останній гетьман Лівобережної України (1750-1764). Ген.-фельдмаршал (1764-1768). Член Держ. Ради (1768-1771).

= 27(28?).10.1746. Катерина Іванівна Наришкіна. *02.05.1729, +22.07.1771, □ СПб., Олександро-Невська Лавра, Благовіщенська церква. Дочка Івана Львовича Наришкіна (01.01.1700-02.07.1734). та Дар’ї Кирилівни (06.03.1709-19.05.1730), фрейліна, троюрідна сестра імп. Єлизавети.

 

ІV коліно

 

Олексій Кирилович Розумовський. *СПб. 12.09.1748, +Почеп 05.04.1822, прах перенесений в Новгород-Сіверський. Граф. З кінца 18 ст. приєднався до масонства. Міністр народної освіти (1810-1816). З 1816 у відставці.

= Варвара Петрівна Шереметєва. *02.01.1750, +Московський Новоспаський монастир 1824.

= Француженка де-Саллі (?), камеристка, покоївка Наталії Кирилівни Розумовської (Апраксіної). Видана заміж за секунд-майора Івана Перовського[1].

 

V коліно

 

Микола Іванович (Олексійович) Перовський. *1784, +Кільбурн, 1858. Губ. Таврійський (біля 1820-1825). Феодосійський градоначальник.

= 22.05.1812. Шарлота Петрівна Володкевич. *…, +1861, □ СПб., Католицьке кладовище. Литовська дворянка, дочка литовського дворянина Петра Володкевича.

Діти:

Олексій Миколайович. *20.05.1813, +20.03.1951.

Петро Миколайович. *1818, +1865, □ Женева. Ген. консул в Генуї.

 

VI коліно

 

Лев Миколайович Перовський. *1814, +13.02.1890. Губ. Петербузький (1865). Член Ради міністерства внутрішніх справ. Віце-губернатор Пскова (к. 1856). Віце-губернатор Таврійської губ (1858-1861). Керченський градоначальник. Губ. Таврійський.

= 1844 Варвара Степанівна Веселовська. * с. Церков’є, Рогачинський повіт, Могилевська губ. 02.01.1822, +26.06.1904, □ м Василівка, Запорізька обл. Дочка Степана Семеновича Долгово-Сабурова (1781-1852) та Луїзи Петрівни Грабовської (1799-1865).

 

1. Микола Львович. *СПб. 08.06.1845, +Сімферополь 06.04.1915. Закінчив юридичний факультет СПб. університету. Нотаріус (м. Сімферополь). Відставний колезький секретар.

=1 Єлизавета Павлівна Турчанінова. *…, +1886, □ Сімферополь.

 

1)    Микола Миколайович. *10.05.1875, +09.03.1901, □ Сімферополь. Застрелився. Б.п.

 

2) Варвара Миколаївна. *04.12.1877, + СПб. 30.06.1938.

= Аркадій Миронович Сапожніков. *…,+…. Юрист.

 

(1)   Борис Аркадійович Сапожніков. *11.05.1902, +1937.

 

(2) Наталія Аркадівна Сапожнікова. *1904, +…. Інженер.

= …

 

а. Варвара. *…,+….

 

(3) Олексій Аркадійович Сапожніков. *15.08.1908, +….

=1 Гоевен

 

а. Олексій Олексійович Сапожніков. *…, +….

 

=2 Софія Миколаївна Перовська[2]. *…, +….

 

а. Микола Олексійович[3]. *27.08.1947, +…. Інженер.

= Наталія Володимирівна Щенкіна. *24.01.1946, +….

 

а) Марія Миколаївна Сапожнікова. *Москва 31.08.1975, +….

 

=2 Олена Іванівна Гонтаренко[4]. *1878, +1955.

 

1)    Микола Іванович Гонтаренко. *21.03.1897, +26.09.1952. Вчитель.

=1 Валентина Львівна. *…, +….

 

(1) Павло Миколайович Гонтаренко. *24.10.1934, +06.11.1959, загинув в армії.

 

=2 Віра Павлівна Конусова. *18.09.1900, +17.08.1972.

 

(1) Ксенія Миколаївна Гонтаренко. *02.03.1924, +1943, загинула в Німеччині на каторзі.

 

(2) Галина Миколаївна Гонтаренко. *30.06.1926, +…. Ст. лаборант Кримскої обсерваторії.

= Кирило Олександрович Шарапов[5]. *1927, +…. Інженер.

 

а. Віра Кирилівна Шарапова. *25.04.1952, +…. Педагог-математик.

= Валерій Васильович Ясаков. *1950, +….

 

а) Денис Валерійович Ясаков. *02.09.1973, +….

 

=3 Євгенія Прокофівна Сочникова. *…,+….

 

(1) Гліб Миколайович Гонтаренко. *27.02.1915, +04.1944, зник без вісті.

= Неоніла Олександрівна Чернишова. *…, +….

 

а. Єва Глібівна Гонтаренко. *…,+….

= Геннадій Михайлович Подін. *…,+….

 

а) Дмитро Геннадійович Подін. *13.05.1967, +….

 

2. Марія Львівна. *СПб. 17.11.1847, + 1886 (1887 ?). Виховувалась в Керченському інституті благородних дівиць.

= Михайло Олексійович Загарський. *…, +…. Земський лікар.

 

1) Євгеній Михайлович Загарський. *1885, +х блокада Ленінграда, 1940. Б.н.

 

2) Маргарита Михайлівна Загарська. *…, +….

=1 Герке.

 

(1) Олексій ? Герке. *1931, +….

 

=2 Фурсенко

 

(1) Олександр. *…, +….

 

3. Василь Львович. * СПб. 30.09.1849, +х блокада Ленінграда 18.(25 ?)01.1942. Керуючий маєтком Попова (1899-1915) в с. Васильєве Мелітопольского повіту Тавріської губ. (тепер – м. Василівка Запорізької обл.). Член Спілки політкаторжан та ссильнопоселенців (після 1905).

= 1874 Олександра Іванівна Владикіна. * м. Новочеркаськ 1855, + м. Василівка, Запорізька обл. 31.03.1907

 

1) Василь Васильович. * Севастополь 31.10.1875, + Москва 29.10.1944, □ Передєлкіно, родовий склеп Перовських. Зав. лісним відділом Средазбюро (Ташкент), зав. відділом мисливства наркомзема РСФСР.

= Марія Давидівна Кржижевська. *03.04.1876, +Москва 02.07.1932. Вчитель.

 

(1) Софія Василівна. *03.1900, +19.11.1972, □ Передєлкіно, родовий склеп Перовских. Зоотехнік. Вівчар, коногін.

=1 Григорий Шторх. *…, +….

 

а. Лев Григорович Перовський. *…, +1924 (1925 ?)

 

=2 Василь Васильович Сюткін[6]. *…, +…. Вівчар.

 

(2) Ольга Василівна[7]. * м. Василівка, Запорізька обл. 03.1902, + Москва 09.1961, □ кладовище письменників, Передєлкіно. Дитяча письменниця. Б.н.

= Григорій Ємельянович Замчлов. *…, +х 1912. Письменник.

 

(3) Юлія Василівна[8]. *20.01.1904, +…. Художник.

= Вольдемар Мартинович Целін. *…, +….

 

а. Андрій Вольдемарович Целін. *25.08.1938, +…. Інженер.

= Людмила Сергіївна Желобаєва. *…, +….

 

а) Сергій Андрійович Целін. * Москва 1968, +…. Інженер, канд.техн.наук.

 

б) Софья Андріївна Целіна. *1976, +….

 

в) Ольга Андріївна Целіна. *1976, +….

 

(4) Наталія Василівна. *1906, +….

= Борис Метнер. *…,+Томіліно 01.01.1977, □ Передєлкіно, родовий склеп Перовських.

 

а. Тетяна Борисівна Метнер. *Москва 1926, +…. Композитор.

= Вадим Назаров[9]. *…, +…..

 

а) Олександр Вадимович Назаров. *1956, +…. Педагог.

 

2) Микола Васильович. *Севастополь 28.10.1977, +СПб. 18.03.1942. Робітник Путилівського заводу.

= Олена Григорівна Андрієвська. *…, +СПб. 02.1942.

 

(1) Микола Миколайович. *04.11.1904, +…. Інженер-машинобудівник. Челябинський тракторний завод, Рубцовський завод. Лауреат Держ. Премії.

= Єлизавета Іванівна Львова. *29.08.1904, +….

 

а. Софія Миколаївна. * СПб. 24.08.1925, +…. Інженер.

= Олексій Аркадійович Сапожніков. *…, +….

 

а) Микола Олексійович[10]. *27.08.1947, +…. Інженер.

= Наталія Володимирівна Щенкіна. *24.01.1946, +….

 

(а) Марія Миколаївна Перовська. *Москва 31.08.1975, +….

 

б. Ольга Миколаївна. *24.03.1937, +…. Педагог, ін. мов.

= Альберт Сергійович Мєзєнцев. *13.03.1937, +…. Канд. наук.

 

а) Олександр Альбертович Мєзєнцев. *27.07.1957, +….

= …

 

(а) Ксенія Олександрівна Мєзєнцева. *…, +…..

 

(2) Сергій Миколайович. *08.02.1906, +СПб. 05.11.1969. Інженер-радист. Лауреат Держ. премії.

= Надія Петрівна Доліна. *12.06.1908, + СПб. 23.03.1981. Бухгалтер.

 

а. Ірина Сергіївна. * СПб. 04.02.1928, +…. Геохімік.

=1 Борис Іванович Гущін. *1921. Геолог.

 

а) Сергій Борисович Гущін. *23.07.1951, +…. Геолог.

= Галина Володимирівна Орленко.*…, +….

 

(а) Олексій Сергійович Гущін. *10.05.1974, +….

 

=2 Федосій Борисович Раєвський. *1934, +…. Геолог-петрограф.

 

а) Володимир Федосійович Раєвський. *10.08.1964, +….

 

б. Наталія Сергіївна[11]. *30.03.1935, +….Інженер.

= Павло Михайлович Судаков. *…, +…. Канд. техн. наук[12].

 

а) Тетяна Павлівна Судакова. *22.10.1958, +….

 

в. Олена Сергіївна[13]. *СПб. 15.10.1946, +…. Інженер-електрик.

= Йосиф Іванович Крюков. *1947, +…. Інженер-електрик.

 

а) Катерина Йосифівна Крюкова. *30.08.1971, +….

 

3) Софія Василівна. *Севастополь 1878 (1879 ?), + Хан-Элі, Крим 06.1900.

= Павло Костянтинович Гуналі. *16.02.1975, +СПб. 21.08.1925. Вчений-лісовод.

 

(1) Олександр Павлович Гуналі. *27.06.1900, +Запоріжжя 30.07.1986, □ Першотравневе кладовище.

 

4) Гліб Васильович. *Севастополь 22.11.1987, +Запоріжжя 14.03.1970, □ Першотравневе кладовище. Агротехнік в маєтку В. Попова. Кооперативний робітник (20-ті). Бухгалтер.

= 09.01.1911 с. Янчекрак, Мелітопільський повіт, Таврійська губ. Домініка Петрівна Верницька. * м. Василівка, Запорізька обл. 07.10.1888, +Запоріжжя 30.11.1963, □ Першотравневе кладовище 53 кв., 9 ряд, 23 місце. Дочка Петра Францевича Верницького та Поліни Альбінівни Новицької.

 

(1) Василь Глібович. *м. Василівка, Запорізька обл. 06.07.(24.06.)1912, +…. Викладач фізичного виховання в сер. школі. Зав. відділом фізкультури райрайвиконкому в м. Василівка. Робочий заводу «Комунар» в м. Запоріжжя.

= Зінаїда Федорівна Овчаренко. *10.10.1916, +…. Бухгалтер.

 

а. Віталій Васильович. * м. Василівка, Запорізька обл. 24.05.1939, +…. Електрозварник.

= Тамара Іванівна Дзига[14]. *05.12.1949, +….Електрозварник.

 

а) Антоніна Віталіївна. *10.05.1972, +….

 

б. Василь Васильович. *м. Василівка, Запорізька обл. *18.03.1940, +Москва 22.11.1978. Загинув на виробництві – в Московському депо. □ Передєлкіно, родовий склеп Перовських. Робітник. Майстер спорту.

= Людмила Олексіївна Кислякова[15]. *…, +….

 

а) Олексій Васильович. *09.1972 (26.11.1971 ?), +….

 

в. Людмила Василівна. *м. Василівка, Запорізька обл. 19.08.1941, +…. Агротехнік.

=1 Владислав Мельников. *04.04.1938, +…. Агроном.

 

а) Роман Владиславович Мельников. *радгосп Володимирський, Пензенська обл. 16.05.1966, +….

= ?

 

(а) Павло Романович Мельников. *…, +….

 

б) Ольга Владиславівна Мельникова. *радгосп Володимирський, Пензенська обл. 05.05.1969, +….

 

=2 ?

 

а) Микола Владиславович Мельников. *Пенза 26.02.1964, +….

 

г. Лідія Василівна. *Запоріжжя 15.02.1947, + ….

= Василь Жиганов. *…, +….

 

а) Роман Васильович Жиганов. *Москва 14.09.1973, +….

 

д. Сергій Васильович. * с. Балабино, Запорізька обл. 16.04.1956, +…. Робітник.

=1 23.10.1976 Алла

=2 Тетяна

 

(2) Олександр Глібович. * м. Василівка, Запорізька обл. 06.09.1917, + Запоріжжя 08.01.1969, .□ Першотравневе кладовище, 48 кв., 26 ряд, місце 24. Інженер-майор ВПС СРСР.

= Анастасія Григорівна Селедцова. *10.11.1919, +….

 

а. Валентина Олександрівна. *м. Нерехта, Костромська обл. 31.07.1948, +….

= Олександр Григорович Кузьменко[16]. *08.08.1949, +…. Педагог.

 

а) Ольга Олександрівна Кузьменко. *Запоріжжя 26.07.1972, +….

 

б. Галина Олександрівна. *м. Нерехта, Костромська обл. 31.10.1949, +…. Викладач англ. мови.

= 11.02.1972 Анатолій Григорович Коленко. *14.10.1950, +….

 

а) Олександр Анатолійович Коленко. * Запоріжжя 14.07.1972, +16.07.1972.

 

б) Ірина Анатолівна Коленко. * Запоріжжя 17.04.1978, +….

 

в) Тетяна Анатолівна Коленко. * Запоріжжя 31.10.1979, +….

 

в. Володимир Олександрович. *м. Нерехта, Костромська обл. 02.03.1953, +…. Слюсар -наладчик.

= Любов.

 

а) Олександр Володимирович.

 

(3) Софія Глібівна. *25.12.1919, +…. Літробітник-коректор газети політвідділу радгоспу «Янчекрак» (1939-1940). Бібліотекарь Василівскої районної бібліотеки (1940). Зав. відділом природи Запорізького краєзнавчого музею (1948-1974). Б.н.

 

(4) Галина Глібівна. *25.12.1924, +…. Енергетик Кадамжайського комбінату ім. Фрунзе (с 1948).

= Анатолій Петрович Абизов. *06.05.1925, +…. Гідротехнік. Енергетик.

 

а. Борис Анатолійович Абизов. * сел. Кадамжай, Киргизьська РСР, Ошська обл. 07.06.1955, +….

= Світлана Іванівна Родіонова. *…, +….

 

а) Андрій Борисович Абизов. *…, +….

 

б. Олександр Анатолійович Абизов. * сел. Кадамжай, Киргизьська РСР, Ошська обл. 15.10.1958, +….Геолог-геофізик.

= Ельвіра Олексіївна Аванесова. *04.12.1956, +….

 

а) Ірина Олександрівна Абизова. *м. Митіщи, Московська обл. 20.12.1976, +….

 

5) Ксенія Василівна. *Сімферополь 27.06.1894, + СПб. 01.02.1942.

 

4. Софья Львівна. * СПб. 01.09.1853, + Петроград 3.04.1881. Учасниця революційного народницького руху. Організатор гуртка слухачок Аларчинських курсів, член гуртка чайковців, «Землі та Волі», член Виконавчого Комітету «Народної волі». Б.н.


Пояснення до додатку Б

Розпис родоводу покоління за поколінням

батько

   1.   син

            1)   онук

                    (1)   правнук

                                a.   праправнук

                                         a)  прапраправнук

                                                (a)  прапрапраправнук

                                                          )a(  прапрапрапраправнук

            2)   онучка

            3)   онук

                    (1)   правнук

                    (2)   правнучка

            4)  онук

   2.   дочка

   3.   син

            1)  онук

                    (1)   правнук

                                a.  праправнук

                    (2)   правнучка

            2)  онук

   4.  дочка

 

 

 

Список умовних позначень

* – народження;

+ – смерть;

х – смерть на полі бою;

... – невідома дата народження (смерті);

= – шлюб;

– поховання;

Б.н. – без нащадків.


[1] О.К. Розумовський мав позашлюбний зв’язок з покоївкою своєї сестри, графіні Апраксіної, француженкою де-Саллі. Олексій Кирилович вирішив віддати її заміж за Івана Микитича Перовського (дрібний землевласник біля Пирятина Полтавської губ., відставний секунд-майор). Діти отримали прізвище Перовські.

[2] Відбулось кровозмішання

[3] Мав прізвище за матір’ю – Перовський

[4] Позашлюбний зв’язок

[5] Розірвали шлюб

[6] Розірвали шлюб

[7] Носила дівоче прізвище

[8] Носила дівоче прізвище

[9] Розірвали шлюб

[10] Мав прізвище за матір’ю – Перовський

[11] Носила дівоче прізвище

[12] Розірвали шлюб (1963 р.)

[13] Носила дівоче прізвище

[14] Розірвали шлюб

[15] Розірвали шлюб

[16] Розірвали шлюб